Cart

HÀ NỘI ĐẨY MẠNH NÔNG LÂM THUỶ SẢN HỮU CƠ

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được năm 2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phầm (ATTP) nông lâm thủy sản năm 2023.

Cụ thể là, Hà Nội sẽ triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh, ATTP trong tình hình mới và Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030... nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản. Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng ATTP nông lâm thủy sản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Toàn thành phố phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 100% cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng vật tư và ATTP; 90% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản; 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra, đánh giá, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 98% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; Phấn đấu tỷ lệ diện tích nuôi thủy sản được chứng nhận VietGAP tăng 10% (so với năm 2022); Phấn đấu tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 220 (hoặc tương đương) tăng 10%/năm và 15%/năm (so với năm 2022).

 

Thành phố Hà Nội sẽ gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Đặc biệt là, Hà Nội sẽ đổi mới công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, ATTP trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, và các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn. Đồng thời, tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển sản xuất các sản phẩm nông lâm thủy sản hữu cơ và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và tương đương.

Tăng cường kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô thông qua việc phối hợp với các tỉnh, thành phố phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản an toàn. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng nông lâm thủy sản. Kịp thời xử lý sự cố ATTP, quản lý và giải quyết hiệu quả, triệt để các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản. Duy trì và phát triển ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Quản lý, phát triển chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản thủy sản an toàn. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản.

                                                                                                                                                     Nguồn: Tổng cục thuỷ sản

Facebook Linkedin Top